تبلیغات
حقوق تجارت بین الملل - ترجمه متن رای ICSID
دوشنبه 31 خرداد 1389

ترجمه متن رای ICSID

   نوشته شده توسط: علیرضا دانش آرا    

بسم الله الرحمن الرحمن الرحیم

مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری

واشنگتن ، دی سی

جریان (اختلاف) بین

امیلیو (مدعی)

و

پادشاهی اسپانیا (مدعلی علیه)

 

7/97/ARB   7/97/ARB : شماره پرونده

 

((اصلاح رأی))

 

اعضای دادگاه

پروفسور فرانسیسکو

داور قاضی توماس

داور ولف موریس

منشی دادگاه آقای گونزالو فلورس

    نمایندگی مدعی علیه                                            نمایندگی مدعی

           آقای رافائل آندرس لئون                                 دکتر رائول امیلیو

                  دل استادو                                           ماریا کریستینا

                      دلس                                          گوانزالس ناپولتیانو

                       دل                                                 ماکسی

                   مینستیریو                                              وینیوس

                    مادرید                                              لوئنوس آیوس

                   اسپانیا                                                  آرژانتین

تاریخ ارسال برای طرفین : 31 ژانویه 2001

دادگاه مرکب از اعضاء فوق پس از شور به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می نماید :

روش های (روند) منجر به صدور رأی

1-    در تاریخ 13 نوامبر سال 2000، دادگاه جهت صدور رای تشکیل شده است. ذر همان روز و به موجب اصل 48 از مجموعه قواعد داوری بین الملی برای حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری، جانشین دبیر کل مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری، دستور ارسال یک نسخه تصدیق شده از رای ICSID به مدعی یعنی آقای امیلیو را صادر می کند که تاریخ مذکور در متن اصلی و تمام نسخ آن درج گردیده است.

2-    در 13 دسامبر سال 2000 پادشاهی اسپانیا ، مطابق ماده 49 (2) کنوانشسون حل اختلافات سرمایه گزاری موجود بین کشورها و اتباع دیگر کشورها و همچنین اصل 49 از مجموعه قواعد داوری بین المللی تقاضای اصلاح رای را می نماید.

3-    در تاریخ 27 دسامبر سال 2000، پادشاهی اسپانیا مطابق اصل 49 (1) از مجموعه قواعد مذکور تقاضای اصلاح رأی داوری را می نماید.

روز 2 ژانویه سال 2001، جانشین دبیر کل مطابق اصل 49 (2) درخواست ثبت شده ارسالی توسط پادشاهی اسپانیا در خصوص اصلاح رای همچنین در درهمان زمان نسخه ای از لوایح ارسالی ثبت شده را به هر یک از اعضاء دادگاه بهمراه تصویری از ابلاغ لوایح مذکور به طرفین ارائه میدهد.

در  13 دسامبر سال 2000 پادشاهی اسپانیا مطابق ماده 49 (2) کنوانیسون حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین ایالات (کشورها) و اتباع کشورهای دیگر و اصل 49 داوری تقاضای اصلاح رای را می نماید.

در تاریخ 27 دسامبر سال 2000، پادشاهی اسپانیا مطابق ماده 49 (1) از مجموعه قواعد مذکور تقاضای اصلاح رأی داوری را می نماید.

4-    روز 2 ژانویه سال 2001، جانشین دبیرکل، مطابق ماده 49 (2)، درخواست ثبت شده ارسال شده توسط پادشاهی اسپانیا در خصوص اصلاح رأی و در همان روز نسخه ای از لوایح ارسالی ثبت ثبت شده را به هریک از اعضای دادگاه بهمراه تصویری از ابلاغ لوایح مذکور را به طرفین ارائه میدهد.

5-    در تاریخ 4 ژانویه سال 2001، مطابق اصل 49 از مجموعه  قواعد داوری، تصمیم دادگاه، توسط  منشی دادگاه مبنی بر لزوم تشکیل پرونده و تکمیل درخواست اصلاح رأی با مقید نمودن به زمانی محدود به طرفین ابلاغ گردید.

6-    مطابق با برنامه تعیین شده توسط دادگاه ، مدعی در 9 ژانویه 2001، اعلام کرد که همراه با درخواست ارسال شده  پادشاهی اسپانیا پیرامون اصلاح رأی، هیچ فایل اضافی ضمیمه نبوده است

7-    دادگاه (بدین جهت) به اتفاق آراء بهره گیری از تماس های تلفنی و ایمیلی و مکاتبه را پیرامون در خواست مذکور ارسال شده بوسیله اسپانیا تجویز کرد.

8-    کشور پادشاهی اسپانیا، در خصوص در خواست مطروحه برای اصلاح تقاضا کرده است که کلمه "رسمی"بکار رفته در خط 14 (خط13 از نسخه انگلیسی رای)بند 45از رای اصداری به کلمه "کارمند" تغییر یابد.

9-    پیرو درخواست اصلاح رأی مذکور عنوان گردیده که اساس محکومیت پادشاهی اسپانیا به علت خطای نسخه برداری است ، تاکید این امر در رأی اصداری که کارمند را با وضعیت رسمی می شناسد خلاف آنچه است که در رای ادعا شده و پیرامونش استدلال شده است.

10-   همچنین مطابق آنچه در جوابیه (ارائه شده توسط پادشاهی اسپانیا که شایسته دقت کافی و جامع می باشد و همچنین مطابق مدارک ارائه شده، بین کارمند و مقام رسمی تفاوت وجود دارد. ضمناً در دفاع از ادعای بعمل آمده . (بطرفیت پادشاهی اسپانیا)اینگونه عنوان گردید که به جایگاه کارمندان باید در چارچوب قانون کار توجه شود از اینرو  قایل شدن وضعیت رسمی که هرگز ایجاد نشده است صحیح نمی باشد .

11-   پادشاهی اسپانیا در مقابل (ادعای مطروحه طرف مقابل) و ذدر تایید اظهارات خود سندی کهن را ارائه نموده( بتاریخ 9 آوریل1999)مربوط به آن ایالت که عنوان می داشت کارکنانی که از مقامات رسمی نمی باشد در زمینه خدمات خود تحت الشمول استاندارهای عمومی اسپانیایی مربوطه هستند که این امر مطابق مقررات حقوق خصوصی مقرر که دادگاه های اسپانیا نیز  به ان عمل می نموده اند ، اشعار میدارد کارگران و کارمندان مطابق قوانین کار متصل به  کارفرمای خود هستند. (مطالب داخل در درخواست اصلی برای اصلاح واجد اهمیت بوده و روشن هستند)

12-   در نتیجه پادشاهی اسپانیا حمایت کرده از آنچه که بیشترین مطابقت را به درستی با نظرات منتسب به کشورش داشت که جایگاه اصلی اش بطور خلاصه در بخش 40 از رأی اصداری به شرح زیر می باشد : به عقیده اسپانیا انتقال وجوه به  EAMS کاملاً اجازه داده شده بود که به وسیله Maffezini وتوسط کارگر عامل EAMS صورت پذیرفت با ظرفیت شخص اش.

13-   ماده 49 (2) کنوانسیون ICSID این امر را مقررکرده است که دادگاه بنا به درخواست یکی از طرفین ظرف 45 روز پس از تاریخ تسلیم رأی ممکن است تصمیم بگیرد به طرف دیگر اطلاع دهد که تقاضایی در خصوص رای وجوددارد مبنی براینکه بخشی از آن باید اصلاح یا حذف شود؛ مانند اشتباهات مشابه با محاسباتی در رأی.

14-   داوری ضمیمه شده  ومکمل که مطابق اصل 49 در پاراگراف بالا ذکر گردید ظرف 45 روز از تاریخ تسلیم رای است که پیرو ماده 49 (2) کنوانسیون تکمیل و اصلاحش نیازمند درخواست است که طی آن جزئیات هرگونه اشکالی که مورد تقاضااست بیان می شود.

15-   پادشاهی اسپانیا درخواست خود برای اصلاح رای که در 12 دسامبر سال 2000 به او تسلیم شد با پرداخت هزینه  مربوط در مدت 45 روز پس از آن یعنی 27 دسامبر سال 2000، مطابق ماده 49 (1) از قانون تجویز شده داوری ، ارائه نموده است.

16-17-18 :

بخش 45 از رأی اصداری بتاریخ 13 نوامبر سال 2000 با طرح روشهای بخش C از رأی گفته شده، خلاصه ای از جمع بندی و پاراگراف 45 را پیرامون اعلام حقانیت بیان می کند و شرح استدلالات ارائه شده توسط پادشاهی اسپانیا در خصوص اصلاح خطای مندرج در رأی مورخ 13 نوامبر 2000 می باشد .

19-مطابق ماده 49 (2) کنوانسیون ICSID و با عنایت به اینکه از جانب مدعی هیچ اعتراض بعمل نیامده و با در نظر داشتن اصلاح خلاصه ای از استدلالات بعمل آمده توسط مدعی علیه از کل مجموعه ارائه شده توسط وی ،این دادگاه درخواست اصلاح رای مذکور را به کیفیت مطروحه توسط پادشاهی اسپانیا مناسب می داند.

20-هدف اصل 49 (4) ارائه دادن تصیمی داوری در خصوص رای مورخ 13 نوامبر 2000 است. مطابق با موارد معنونه در اصل 47 (1) و اصل 49 (2) از کنوانسیون داوری، تصمیم متخذه بمنزله بخشی جدایی ناپذیر از رأی دست.

            " رای داوری "

بنا بر دلایلی که که در بالا ذکر شده دادگاه به اتفاق آراء اینگونه تصیم می گیرد :

با مناسب و وارد دانستن درخواست ارائه شده توسط پادشاهی اسپانیا در خصوص اصلاح رأی 13 دسامبر 2000 بدینوسیله در خط 14 (خط 13 نسخه انگلیسی رأی) از پارگراف 45 رای کلمه "کارمند" جایگزین کلمه "رسمی" میگردد.

هر یک از طرفین باید تمام هزینه مربوط خود را از کل هزینه ها و مخارج قانونی مشاوره ناشی از تقاضای اصلاح رای حاضر بپردازند.

 


Buy cialis
چهارشنبه 11 مهر 1397 03:31 ق.ظ

Seriously plenty of excellent material!
cialis tablets australia female cialis no prescription wow look it cialis mexico only now cialis 20 mg cialis authentique suisse cialis authentique suisse get cheap cialis cialis e hiv prezzo di cialis in bulgaria link for you cialis price
buy cialis online us pharmacy
دوشنبه 9 مهر 1397 02:43 ق.ظ

Many thanks. Awesome information!
buy online cialis 5mg cialis baratos compran uk buy cialis cheap 10 mg cialis 5 mg buy cialis bula cialis lowest price online cialis enter site very cheap cialis cialis lowest price callus
canadian online pharmacy
یکشنبه 1 مهر 1397 05:35 ق.ظ

Great forum posts. Thank you.
canadian pharmaceuticals for usa sales canadian online pharmacies legitimate canadian pharmacies stendra canadian online pharmacies cialis canadian pharmacy legitimate canadian mail order pharmacies canadian rxlist online pharmacies tech school canada online pharmacies medication most reliable canadian pharmacies
http://cialisvbuy.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 02:13 ق.ظ

You actually suggested it very well!
prezzo di cialis in bulgaria we recommend cialis info cialis canada on line low cost cialis 20mg cialis 5mg prix only here cialis pills cialis generika tadalafil cialis 20 mg best price cialis 5 mg buy
http://canadianpharmacytousa.com/
چهارشنبه 14 شهریور 1397 09:54 ق.ظ

Truly tons of excellent data.
most reliable canadian pharmacies trust pharmacy canada reviews cialis canadian pharmacy rx from canada northwest pharmacies canada medication pharmacy drugstore online india online canadian pharmacies global pharmacy canada canadian pharmaceuticals nafta
rldta.com
سه شنبه 13 شهریور 1397 01:07 ب.ظ

Nicely put, Thank you.
buy sildenafil tablets how do i get viagra with a prescription safest place to buy viagra order online pharmacy viagra where to buy where can i buy viagra safely online viagra to buy online uk where to buy herbal viagra buy canadian viagra online buy viagra cheaply
http://kawanboni.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 10:39 ق.ظ

Truly tons of helpful info.
cialis manufacturer coupon cialis diario compra cialis savings card viagra or cialis we like it cialis price what is cialis recommended site cialis kanada cialis herbs 200 cialis coupon click here cialis daily uk
cialisvipsale.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 06:56 ب.ظ

You said it terrifically!
cialis dosage recommendations dosagem ideal cialis walgreens price for cialis prices for cialis 50mg where cheapest cialis cialis venta a domicilio cialis cuantos mg hay tadalafil 5mg trusted tabled cialis softabs are there generic cialis
viabiovit.com/rx-online-pharmacy.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 07:11 ق.ظ

You explained this well!
viagra super active buying viagra online without prescription buying viagra without a prescription buying viagra online safe order online viagra how do i buy viagra online buy real viagra online without prescription where can i buy viagra uk is buying viagra online safe buy generic viagra usa
Cialis prices
دوشنبه 22 مرداد 1397 10:51 ب.ظ

Whoa quite a lot of valuable knowledge!
pastillas cialis y alcoho the best site cialis tablets we choice cialis uk buy cialis uk no prescription costo in farmacia cialis online prescriptions cialis ou trouver cialis sur le net we recommend cialis best buy cialis italia gratis cialis 30 day trial coupon
K SA
یکشنبه 21 مرداد 1397 11:20 ق.ظ
Wow, superb blog layout! How long have yⲟu beеn blogging for?

you make blogging looк easy. Τhe overaⅼl look of yⲟur web site is fantastic, ⅼet alone the ϲontent!
Purcell
پنجشنبه 4 مرداد 1397 04:26 ق.ظ
Hurrah! After all I got a web site from where I can genuinely get useful data
concerning my study and knowledge.
Carl
جمعه 8 تیر 1397 08:05 ق.ظ
Gгeat article! Ꮃe aгe linking t᧐ this particularly grеat
post on ᧐ur website. Кeep up the good writing.
Jaime
پنجشنبه 31 خرداد 1397 09:58 ب.ظ
hey thbere and thsnk үou for your info – І've cеrtainly picked սp somеthing new from
right һere. Ӏ did however expertise sеveral technical ρoints using
this web site, as I experienced t᧐ reload tһe web site
l᧐ts of tіmes ρrevious to І couod get it to load properly.
Ι haԀ bеen wondering if your hosting іs ОK? Nⲟt tnat I
am complaining, ƅut sluggish loadig instances tіmes wiⅼl sometimes affect
your placement in google аnd couldd damage үour quality
score іf ads and marketing ᴡith Adwords.
Welll I'm adeing thiѕ RSS too my email ɑnd can looҝ out fօr a lot more of your
respecftive exciting contеnt. Makee sure yоu update thіѕ ɑgain ѵery so᧐n.
Wait
جمعه 25 خرداد 1397 08:52 ب.ظ
Аn outstanding share! Ӏ've just forwarded this ᧐nto ɑ friend ԝho had
beеn doing a little homework on this. And he actually bought me
lunch simply becаuse I stumbled սpon itt for him... lol. So аllow me tօ reword this....

Thank YOU fߋr tһe meal!! But yeah, thankѕ for spending tһe time to talk abօut thiѕ topic here on уour website.
Cialis 20 mg
دوشنبه 7 خرداد 1397 11:00 ق.ظ

Cheers. Plenty of material!

only best offers 100mg cialis venta cialis en espaa generic cialis 20mg tablets cialis pas cher paris cialis sicuro in linea buy cialis online low dose cialis blood pressure cialis savings card cialis online acheter cialis kamagra
Eyelash
دوشنبه 24 اردیبهشت 1397 07:07 ب.ظ
This blog was... how do you say it? Relevant!! Finally
I have found something tha helped me. Thanks a lot!
Cialis pills
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 11:37 ق.ظ

Regards. Ample tips.

we choice cialis uk cipla cialis online cialis vs viagra rezeptfrei cialis apotheke brand cialis nl cialis pas cher paris preis cialis 20mg schweiz cialis dosage recommendations cialis 20mg prix en pharmacie cialis daily dose generic
Viagra canada
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 05:34 ق.ظ

Nicely put, Thank you!
blue pill online purchase viagra buy viagra online no rx buying viagra uk can you buy viagra at walgreens order viagra online cheap get viagra prescription online sildenafil citrate tablets where can i get viagra prescription how old do you have to be to buy viagra
depforce oral strip
شنبه 1 اردیبهشت 1397 12:19 ق.ظ
Fantasticc post however I was wanting to now iif yyou could write a lite more on tthis
subject? I'd bbe very thankful iif youu coupd elaborate a
littloe bitt further. Bldss you!
Doaa Hosny
یکشنبه 26 فروردین 1397 12:51 ب.ظ
I like the helpful іnformation yoս provide in your
articles. Ι ᴡill bookmark youг weblog аnd check agаin here
frequently. I'm ԛuite certain I'll learn plenty οf neᴡ
stuff rigһt һere! Beest of luck for the next!
get roman reviews
جمعه 24 فروردین 1397 04:34 ق.ظ
Hey I қnow this is off topic ƅut I ѡaѕ wondering if you knew of
any widgets I could add to mү blog tһat automatically tweet mү newеѕt twitter updates.
Ӏ've bеen looking fⲟr a plug-in like this for գuite some
time and ᴡas hoping mаybe yoᥙ ԝould have some experience ѡith
somethіng like this. Ⲣlease let me
кnow if үou run into anything. Ι truly enjoy reading
ʏour blog and Ӏ look forward to ʏour new updates.
Online cialis
شنبه 18 فروردین 1397 03:19 ب.ظ

Well expressed really. .
cialis prices in england cialis efficacit cialis for sale south africa tadalafil 10 mg cialis for daily use cialis 30 day trial coupon where to buy cialis in ontario we like it safe cheap cialis cialis e hiv canadian discount cialis
cheapest online pharmacy
شنبه 11 فروردین 1397 06:52 ق.ظ
Yοu have made some good points there. I checked оn tһe net to fіnd out morе aƄout
the issue and found most people wіll go аⅼong witһ yoᥙr views ߋn thіs site.
mezo
دوشنبه 6 فروردین 1397 06:18 ب.ظ
Ι got tһis web pagve from my ppal whoo shared with mе regarding thіs web
page and noԝ thiѕ tіmе I ɑm visiting thіѕ web site and reading very informative articles һere.
Online cialis
شنبه 4 فروردین 1397 06:00 ب.ظ

You said it perfectly.!
cialis rckenschmerzen cialis free trial only best offers 100mg cialis cialis billig cuanto cuesta cialis yaho cialis 5mg cialis online cialis patent expiration precios cialis peru cialis official site
Generic cialis
چهارشنبه 1 فروردین 1397 05:57 ب.ظ

Truly quite a lot of amazing facts.
generic cialis cialis for daily use canada discount drugs cialis cialis 10mg prix pharmaci cialis generika in deutschland kaufen we like it cialis soft gel price cialis per pill cialis dosage amounts ou acheter du cialis pas cher cialis dose 30mg
panda pop hack
یکشنبه 15 بهمن 1396 05:10 ب.ظ
نقاط عالی در مجموع، شما فقط یک خواننده با نام تجاری جدید به دست آوردید.
چه چیزی ممکن است در مورد ارائه خودتان که شما چند روز پیش انجام دادید، پیشنهاد کنید؟
هر مثبت؟
Nintendo Switch Giveaway
جمعه 24 آذر 1396 08:30 ب.ظ
سلام! آیا می دانید اگر هر پلاگین برای محافظت از آن ها ایجاد کند
علیه هکرها من در مورد از دست دادن همه چیزهایی که به سختی کار کرده ام، منفعلانه هستم. هر گونه پیشنهاد؟
Britney
جمعه 17 آذر 1396 03:24 ق.ظ
It is the best time to make some plans for the future and it's time to be happy.
I have read this post and if I could I desire to suggest
you few interesting things or suggestions. Perhaps you can write next articles referring
to this article. I desire to read even more things about
it!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30